Akcije i promocijeAkcije i promocije Tinte i toneriTinte i toneri

Politika privatnosti

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA NA WEB STRANICI
https://www.makromikrogrupa.hr/

1. Općenito
Zaštita Vaših osobnih podataka prilikom korištenja naše internetske stranice (www. https://www.makromikrogrupa.hr/) iznimno nam je važna iz kojega smo razloga donijeli ovu Politiku zaštite osobnih podataka na web stranci.

Za zaštitu Vaših osobnih podataka na ovoj internetskoj stranici odgovorna je MAKROMIKRO GRUPA d.o.o., Bani 73 b, Zagreb, OIB: 50467974870 kao voditelj obrade osobnih podataka.
Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (EUR-Lex, 4.5.2016. HR Službeni list Europske Unije, L 119/1)) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/2018 ).
Prihvaćanjem ove Politike zaštite osobnih podataka prilikom posjeta našoj web stranici potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete s obradom osobnih podataka kako ih ova Politika utvrđuje.  

2. Sigurnost
U svrhu zaštite Vaših osobnih podataka poduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, koje kontinuirano nadograđujemo, a koje mjere Vaše osobne podatke štite od gubitka, zlouporabe ili neovlaštenog pristupa.

3. Kategorije osobnih podataka i svrha obrade 
Kategorija kupac-fizička osoba - obrađujemo sljedeće osobne podatke:

- identifikacijski podaci: ime i prezime, datum rođenja, zemlja, 
- kontaktni podaci: e mail, adresa, telefon, mobitel

Kategorija kupac-pravna osoba - obrađujemo sljedeće osobne podatke:

- identifikacijski podaci: naziv tvrtke, OIB,datum rođenja
- kontaktni podaci: e mail, adresa, telefon, faks, mobitel, zemlja
- bankovne podatke: IBAN

Svrha obrade: osobni podaci Kupaca biti će upotrijebljeni isključivo u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora i usluga koji su predmet web shop te za ispunjenje zakonskih obveza. Osobni podaci mogu biti upotrijebljeni i za informiranje Kupaca o ponudama proizvoda, poslovno komuniciranje, vođenje evidencije poslovnih partnera i procjena međusobne suradnje. Obrada osobnih podataka temelji se na ugovornoj i zakonskoj pravnoj osnovi.  Vaše osobne podatke obrađujemo kako bismo ispunili i naše zakonske obveze kao voditelja obrade. 

4. Dostava osobnih podataka
Vi niste u obvezi dostaviti nam Vaše osobne podatke. Međutim, dostava osobnih podataka je uglavnom nužna radi izvršenja naših usluga odnosno ugovora.
Pristup Vašim osobnim podacima imaju samo ovlaštene osobe u društvu.
Vanjski Primatelji mogu biti:
- nadležna državna tijela 
- treće osobe u odnosu na koje postoji zakonska obveza davanja osobnih podataka ispitanika;
U slučaju eventualnog iznošenja osobnih podataka izvan Republike Hrvatske, poduzet ćemo potrebne mjere zaštite Vaših osobnih podataka kako bi se osiguralo da treća osoba kojoj se prenose Vaši osobni podaci osigura jednaku razinu zaštite Vaših osobnih podataka kao što je ona u Republici Hrvatskoj. U svakom trenutku od društva možete dobiti informaciju prenose li se izvan RH Vaši osobni podaci kao i poduzetim mjerama zaštite na dolje navedenim kontaktnim podacima.


5. Rok pohrane
Podaci se čuvaju:
-    3 godina nakon ostvarenja prava i obveza iz ugovornog odnosa
-    podaci se čuvaju u skladu s rokovima iz obveznih, poreznih i računovodstvenih propisa;
U slučaju postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili interesa, podaci se čuvaju ovisno o okolnostima svakog pojedinog slučaja u skladu s rokovima iz posebnih propisa. Ukoliko nam prisilni zakonski propisi nalažu duži rok pohrane tada će Vaši podaci biti brisani po proteku dodatnih zakonskih rokova. 
Po isteku razdoblja čuvanja osobne podatke brišemo učinkovito i trajno ili ih anonimiziramo, tako da se više ne mogu povezati s određenim pojedincem.

6. Web kolačići i internetske tehnologije
Naša web stranica koristi se „kolačićima“ (male datoteke koje spremamo na Vaše računalo pri pristupanju našim internetskim stranicama kako bi se omogućila osnovna ili dodatna funkcionalnost tih stranica) i drugim tehnologijama koje nam olakšavaju isporučivanje sadržaja. Kolačići se ne mogu upotrebljavati za otkrivanje Vašeg osobnog identiteta.
Koristimo različite vrste kolačića:
Neophodni kolačići – oni su nužni za funkcioniranje web stranice, a koja bez njih ne može funkcionirati. To znači da se internetska stranica bez tih kolačića ne može otvoriti niti prikazati. Ovi kolačići se koriste za svrhu transmisije komunikacije ili su nužni za pružanje usluge informacijskog društva koja je izrijekom zahtijevana od korisnika takve usluge. Također, ovi kolačići će nam omogućiti bazičnu analizu web stranica s ciljem pobljšanja rada web stranica putem podataka koji su u potpunosti anonimizirani, odnosno nisu bazirani na vašim osobnim podacima ili podacima koje je moguće na bilo koji način povezati s vama. Za ove kolačiće nije potrebna i ne tražimo Vašu privolu.
Funkcionalni kolačići – pomoću njih provodimo napredniju analizu rada web stranica. Ovi kolačići služe analizi ponašanja korisnika te na temelju dobivenih anonimnih podataka možemo utvrditi što posjetitelji internetske stranice najviše žele i pregledavaju, pa smo onda u mogućnosti prilagoditi internetsku stranicu i učiniti njezin sadržaj i funkcionalnost što jednostavnijem za korištenje. Za ove kolačiće tražimo Vašu privolu.
Oglašivački kolačići – pomoću njih analiziramo Vaše interese i želje, a oni nam služe kako bismo Vam plasira informacije koje su Vama zanimljive i kreirali ponude prilagođene Vašem korištenju internetskih stranica te tražimo Vašu privolu.
Kolačiće pohranjujemo u bazama te ih čuvamo najduže 2 godine u svrhu obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koje organizira putem online kanala (e-mail, internet, internetske promocija).
Uvijek možete obrisati kolačiće koje su spremljeni na Vašem računalu, na taj način onemogućavate daljnju obradu Vaših osobnih podataka putem takve tehnologije.

7. Prava koja Vam pripadaju:
Pravo na pristup - možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši podaci, u koju svrhu i u kojoj mjeri.
Pravo na ispravak - ukoliko obrađujemo Vaše osobne podatke koji su netočni ili su nepotpuni.
Pravo na brisanje - možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako svrha u koju su isti prikupljani više ne postoji, ako se radi o nezakonitoj obradi, ako obrada nerazmjerno zadire u Vaše zaštićene legitimne interese ili se obrada podataka temelji na Vašoj privoli koju ste povukli.
Međutim, potrebno je uzeti u obzir o mogućem postojanju drugih razloga koji bi mogli biti protivni potpunom brisanju Vaših osobnih podataka, primjerice pohrana koja je zakonom izričito određena, postojanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva i slično.
Pravo na prijenos podataka – podatke koje ste nam ustupili i koje obrađujemo na temelju Vaše privole ili radi izvršenja ugovora, a njihova obrada se provodi automatiziranim putem, na Vaš zahtjev ćemo Vam iste proslijediti u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom obliku. Ako je to tehnički izvedivo, možemo ih na Vaš zahtjev direktno prenijeti drugom voditelju obrade.
Pravo na ograničenje obrade - imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka:
- ako osporavate točnost Vaših osobnih podataka, i to tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti podataka
- ako je obrada nezakonita, ali ste brisanje odbili i umjesto toga tražite ograničavanje obrade podataka 
- ako nam za predviđenu svrhu Vaši osobni podaci više nisu potrebni, a Vi ih još uvijek trebate za postavljanje ili obranu pravnih zahtjeva 
- ako ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade Vaše razloge
Pravo na prigovor - u svakom trenutku možete na obradu Vaših osobnih podataka uložiti prigovor sukladno čl. 6 st. 1 točka f Opće uredbe o zaštiti podatka, dakle, ukoliko obrađujemo Vaše osobne podatke u javnom interesu ili obradu temeljimo na potrebama naših legitimnih interesa.
Pravo na žalbu - ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših osobnih podataka prekršili propise o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede Vaših interesa, prava i sloboda, molimo kontaktirajte nas kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja. Osim nama direktno, sa svojim prigovorom ili žalbom, možete se obratiti i nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka u RH - Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).
Mi ćemo pružiti informacije o poduzetim radnjama najkasnije u roku od mjesec dana od dana zaprimanja Vašeg zahtjeva. Također, ukoliko nismo u mogućnosti postupiti po Vašem zahtjevu, o našoj odluci ćemo Vas izvijestiti, uz navođenje razloga za takvu odluku, te mogućnosti podnošenja pritužbe ili žalbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka. U slučaju da su zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupati po zahtjevu.

8. Automatizirana obrada uključujući profiliranje
Automatizirana obrada i profiliranje u smislu čl. 22 Opće uredbe o zaštiti podatka je isključena.

Za ostvarenje Vaših prava i svih dodatnih pitanja molimo nas kontaktirati nas: GDPR@makromikro.hr odnosno putem pošte na adresu društva.

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:
1.    Ime i prezime: __________________________________________________________
2.    Kontakt podaci (e-mail, adresa, telefon): 
e-mail:    
_________________________________________________________________________
adresa:    
_________________________________________________________________________
telefon:
_________________________________________________________________________    
ŽELIM OSTVARITI SLJEDEĆE PRAVO (molimo zaokružiti jedno ili više prava):
1.    Pravo na pristup osobnim podacima;
2.    Pravo na ispravak osobnih podataka;
3.    Pravo na brisanje osobnih podataka;
4.    Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka;
5.    Pravo na prenosivost osobnih podataka;
6.    Pravo na prigovor na obradu osobnih podataka;
Molimo obrazložite razloge na kojima se temelji Vaš zahtjev za ostvarivanje prava:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Detaljnije informacije o pravima koja Vam pripadaju u pogledu Vaših osobnih podataka možete pronaći u našoj Politici o zaštiti osobnih podataka.
Ukoliko se ne slažete sa našom odlukom temeljem Vašeg zahtjeva, na istu možete uložiti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka u RH - Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Martićeva 14, 10000 Zagreb.  


Datum podnošenja zahtjeva:                                                                                                                                                                      Potpis:


_______________________                                                                                                                                                                      ___________________