Akcije i promocijeAkcije i promocije Tinte i toneriTinte i toneri

Zbrinjavanje tinti i tonera

Nakon što se toneri potroše, u većini slučajeva postaju otpad kojeg je potrebno propisno zbrinuti. Jedan mali dio njih može se ponovno puniti. Makromikro grupa d.o.o. brine o očuvanja okoliša od otpada koji nastaje prilikom korištenja tonera. Tvrtka surađuje sa Makromikro d.o.o., tvrtkom kojoj je sakupljanje otpadnih tonera jedna od baznih djelatnosti kojom se bavi već duži niz godina.

„Kategorizacija otpada obuhvaća određivanje svojstva, porijekla i mjesta nastanka otpada uzimajući u obzir sastav otpada i granične vrijednosti, koncentraciju opasnih tvari i opasna svojstva otpada, određivanje grupe, podgrupe i vrste otpada sukladno Katalogu otpada te određivanje otpada sukladno kategorizaciji za prekogranični promet otpadom.“ (čl. 12. st.1 NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19). Otpadni toneri mogu se klasificirati prema dva ključna broja 08 03 17* (opasni otpad) i 08 03 18 (neopasni otpad).

Makromikro d.o.o. ima Dozvolu za sakupljanje tonera koji se klasificiraju kao neopasni otpad i to za ključne brojeve:

08 03 18 - otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17* (ključni broj za tonere koji se šalju na oporabu i zbrinjavanje ovlaštenim oporabiteljima u RH);
08 03 13 - otpadne tinte koje nisu navedene pod 08 03 12* (ključni broj za tinte koje se šalju na oporabu i zbrinjavanje drugim oporabiteljima u RH) te
16 02 16 - komponente izvađene iz odbačene opreme koje nisu navedene pod 16 02 15* (za tonere u HP-ovom i Lexmarkovom programu povrata i recikliranja).

 

Najveći broj tonera koji se koriste u poslovanju ili ih grupacije prodaju kupcima, nakon što se isprazne i postanu otpad, mogu se klasificirati kao neopasni otpad, a što je ujedno i razlog zbog čega je tvrtka Makromikro d.o.o. tražila Dozvolu za gospodarenje grupama otpadnih tonera koje se mogu klasificirati kao neopasne.

Ključni broj prilikom predaje otpada definira proizvođač otpada, osim u slučaju kada ga proizvođač proizvoda nije unaprijed definirao. Ako je na deklaraciji proizvoda definiran ključni broj ili vrsta otpada, proizvođač/posjednik otpada bi se istoga trebao i pridržavati nakon što određeni proizvod postane otpad.

Informaciju o tome radi li se o opasnom ili neopasnom proizvodu, odnosno otpadu, proizvođač otpada može vidjeti i na Sigurnosno tehničkom listu koji bi trebao zatražiti/dobiti od proizvođača proizvoda.

„Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih propisom kojim se uređuje zaštita okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, načelima međunarodnog prava zaštite okoliša te znanstvenih spoznaja, najbolje svjetske prakse i pravila struke, a osobito na sljedećim načelima:

1. načelo onečišćivač plaća – proizvođač otpada, prethodni posjednik otpada, odnosno posjednik otpada snosi troškove mjera gospodarenja otpadom, te je financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog štete koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad;
2. načelo blizine – obrada otpada mora se obavljati u najbližoj odgovarajućoj građevini ili uređaju u odnosu na mjesto nastanka otpada, uzimajući u obzir gospodarsku učinkovitost i prihvatljivost za okoliš;
3. načelo samodostatnosti – gospodarenje otpadom će se obavljati na samodostatan način omogućavajući neovisno ostvarivanje propisanih ciljeva na razini države, a uzimajući pri tom u obzir zemljopisne okolnosti ili potrebu za posebnim građevinama za posebne kategorije otpada;
4. načelo sljedivosti – utvrđivanje porijekla otpada s obzirom na proizvod, ambalažu i proizvođača tog proizvoda kao i posjed tog otpada uključujući i obradu.

Proizvođač otpada odnosno posjednik otpada snosi troškove sakupljanja ili zbrinjavanja otpada te je za iste i financijski odgovoran (načela gospodarenja otpadom su navedena u čl. 7., NN 84/21).

Proizvođač otpada je svaka osoba čijom aktivnošću nastaje otpad (u daljnjem tekstu: izvorni proizvođač otpada) i svaka osoba koja obavlja prethodnu obradu, miješanje ili drugi postupak kojim nastaje promjena sastava ili svojstva otpada (čl. 4., NN 84/21).

Proizvođač proizvoda je pravna ili fizička osoba – obrtnik ili fizička osoba koja razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, odnosno stavlja na tržište proizvode i/ili uređaje i/ili opremu. (čl.4. st. 1. NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19).

U svim slučajevima gospodarenja otpadom, osim u slučajevima gospodarenja posebnim kategorijama otpada, trošak sakupljanja, oporabe ili zbrinjavanja snosi proizvođač odnosno posjednik otpada. U slučajevima gospodarenja posebnim kategorijama otpada sustavom gospodarenja otpadom, cijenama i načinima gospodarenja posebnim kategorijama otpada, sustav vodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Posebne kategorije otpada su primjerice automobilske gume, ambalažni otpad, ee otpad, baterije i drugi. Otpadni toneri i tinte ne spadaju u posebne kategorije otpada. Makromikro d.o.o. cijenu sakupljanja otpadnih tonera formira prema najpovoljnijim uvjetima na tržištu u suradnji s ovlaštenim oporabiteljima i zbrinjavateljima. Otpad se zbrinjava na ekološki prihvatljiv način i cjenovno najpovoljniji za naše kupce, ali i sve ostale zainteresirane strane. 


PROGRAMI RECIKLAŽE OTPADNIH TONERA

Makromikro d.o.o., u svrhu smanjivanja troškova, količine otpada koji nastaje i očuvanja okoliša, surađuje u već uhodanim programima recikliranja otpadnih tonera/ tinti s proizvođačima HP i Samsung. Suradnjom u programima reciklaže, Makromikro d.o.o. je u mogućnosti za ove vrste otpadnih tonera ponuditi sakupljanje i skladištenje otpadnih tonera i tinti bez naknade.

U sklopu HP Planet Partners Return and Recycling Programa u mogućnosti smo bez naknade osigurati cijeli proces sakupljanja otpadnih originalnih HP i Samsung tonera te HP tinti od dostave spremnika za otpad do prikupa odnosno sakupljanja i skladištenja.

Proizvođač proizvoda je za tonere i tinte u ovom programu definirao klasifikaciju s ključnim brojem otpada 16 02 16. Toneri i tinte se izvoze proizvođaču pa se samim time smanjuje i količina otpada koji nastaje na području Republike Hrvatske.

PROCES PREDAJE I PRIKUPA OTPADNIH TONERA

Proizvođač/posjednik otpada dužan je postupati sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom odnosno prema Pravilniku o gospodarenju otpadom.

Propisane obveze su voditi Očevidnik ONTO (ili eONTO ovisno kojom se djelatnošću bavi) te ispunjavati Prateće listove prilikom svake predaje otpada.

„Prateći list izrađuje se ispunjavanjem obrasca Pratećeg lista (obrazac PL-O) sukladno uputi za popunjavanje pratećeg lista za otpad. Pošiljka i tijek otpada određuju se u ugovornom odnosu pošiljatelja i primatelja. Primatelj, i kad je primjenjivo posrednik u gospodarenju otpadom, dužan je pošiljatelju dati sve informacije nužne za ispunjavanje pratećeg lista...“ (čl. 36, NN 81/2020). Izgled obrazaca Pratećeg lista PL-O propisuje se Pravilnikom o gospodarenju otpadom.

U slučaju važećeg Pravilnika iz 2020. godine to je Dodatak XII. „(1) Osoba čijim obavljanjem djelatnosti nastaje otpad dužna je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada tako da u obrascu ONTO evidentira nastanak i predaju otpada. Svi obrasci mogu se pronaći i na web stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Za uslugu zbrinjavanja tonera i sva pitanja

Tel. 01/6410-085
E-mail zbrinjavanje@makromikro.hr
Radno vrijeme pon-pet: 08:00 - 16:00 h

 

Dokumenti:

Upute za popunjavanje PL-O obrasca za preuzimanje otpada

Prateći list (PL-O obrazac) - ako otpad preuzima Makromikro grupa d.o.o.

Prateći list (PL-O obrazac) - ako tvrtke same dostavljaju tonere

 

Korisni linkovi:

Zakon o gospodarenju otpadom NN 84/2021

Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 81/20

Pravilnik o katalogu otpada NN 90/15

Registar dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom

Obrasci PLO i ONTO objavljeni na stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja